Các văn bản pháp lý của dự án:

+ Quyết đjnh số 165/2014/QĐ-UBND ngày 08/01/2014 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể QHCT 1/500 Khu chức năng đô thị tại Ao Sào tại phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội;

+ Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000236 ngày 03/12/2008 của UBND TP Hà Nội chứng nhận Công ty CP ĐT&PT Lũng Lô 5 là chủ đầu tư dự án Khu chức năng đô thị tại Ao Sào, phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội , được điều chỉnh lần đầu ngày19/05/2009; điều chỉnh lần thứ 2 ngày 03/10/2014.

+ Quyết định số 3674/QĐ-UBND ngày 20/07/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu hồi 86.267 m2 đất tại phường thịnh liệt, quận hoàng mai giao cho LL5 để thực hiện DA khu chức năng ĐT tại ao sào;